REGULAMIN KLIENTÓW SKLEPU FASHLO ORAZ REGULAMIN KOMISANTA SKLEPU FASHLO

1. REGULAMIN KLIENTÓW SKLEPU FASHLO

Sklep internetowy FASHLO, zwany dalej "Sklepem" działający pod adresem www.fashlo.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.fashlo.pl.

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

MISS LEMONADE
Karol Samsel
ul. Arbuzowa 31 lok. 2,
02-747 Warszawa
NIP 745-178-16-87
REGON 142233932
e-mail: [email protected] 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

1. Sprzedający – MISS LEMONADE, Karol Samsel, ul. Arbuzowa 31 lok. 2, 02-747 Warszawa, NIP 745-178-16-87, REGON 142233932, e-mail: [email protected], w dalszej części regulaminu nazywany również „FASHLO”.

2. Klient to: a) osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów poprzez złożenie zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kc.

4. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy o nazwie własnej FASHLO dostępny pod adresem www.fashlo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

5. Strony - Sprzedający i Klient.

6. Towary – używane rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

7. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy FASHLO  prowadzony jest przez Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego FASHLO, dostępnego pod adresem internetowym www.fashlo.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Oprócz ceny Sklep Internetowy szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy, w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego towaru i ewentualne prowizje, jakie są pobierane przez osoby trzecie w związku z wybraną przez Klienta formą płatności.

6. Sprzedający nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a opis stanu Towaru jest za każdym razem wskazany w informacji o Towarze.

7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, założenie profilu i podanie w nim między innymi dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FASHLO, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

9. Informacje o Towarach zostały ustalone na podstawie oświadczeń osób, które przekazały Towary do sprzedaży oraz przeprowadzonej weryfikacji.

II. Zasady ogólne

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia w przypadku braku podania przez Klienta numeru NIP oraz nazwy firmy, pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz dokładnego adresu firmy Klienta.

4. Sklep Internetowy FASHLO prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam: a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła; b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów; c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

III. Prawa i obowiązki Stron

1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego; c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami; d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw; e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku a) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień; b) stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej; c) dwukrotnego nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

4. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. Dokonanie przez Klienta rejestracji i złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na: a) otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji b) otrzymanie pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji

5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź) stanowi ofertę Klienta złożoną FASHLO co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po wysłaniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedającego drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail wraz z informacją o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres www.fashlo.pl.

8. Zamówienie jest skuteczne w sytuacji określonej w postanowieniu IV ust. 4 zdanie pierwsze i drugie oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail są prawdziwe oraz wskazane w pkt. IV.4 zgody.

9. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

V. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich,

2. Oprócz ceny towarów na stronie internetowej zostaną wskazane: a) koszty dostawy towarów, b) opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności

3. Cena podana przy każdym towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem); b) poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay, PayPro S.A. (przelewy 24)..

5. W przypadku wyboru płatności określonego w pkt. V.4 lit. b) brak otrzymania potwierdzenia płatności na rachunek FASHLO w terminie 2 godzin od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych, o ile przy towarze nie zastrzeżono inaczej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania zamówienia.

4. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm przewozowych. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, nie dłuższy niż 3 dni robocze. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

8. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu wraz z informacjami o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na jej doręczenie przy użyciu wskazanej przez Klienta poczty e-mail. Sprzedający nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta online po zalogowaniu się na swoje konto. Należy wejść w zakładkę HISTORIA ZAMÓWIEŃ i w szczegółach zamówienia zgłosić zwrot produktu/ów. Dodatkowo można także odstąpić od umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: FASHLO, Arbuzowa 31/4, 02-747, Warszawa.


Polska.

3. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient może na stronie Sklepu Internetowego wyrazić zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło przez niego poprzez przesłanie na adres mailowy Biura sprzedaży FASHLO www.fashlo.pl formularza odstąpienie od niniejszej umowy stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu

4. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121).

6. Zwrot wzajemnych świadczeń w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: FASHLO ul. Arbuzowa 31/4 02-747 Warszawa.

8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 9 Wskazane w postanowieniu VII regulacje dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Uprawnienia przewidziane w ww. regulacjach dotyczą zatem wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

VII. Reklamacje

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupujących, a także odpowiedzialność za realizację uprawnień w wyniku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni ponosi strona Umowy Sprzedaży – Sprzedawca.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u danego Sprzedawcy.

3. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

4. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. 

5. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

7. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: FASHLO, ul. Arbuzowa 31/4, 02-747, Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym FASHLO są używane, przekazane przez użytkowników, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający - MISS LEMONADE, Karol Samsel, ul. Arbuzowa 31 lok. 2, 02-747 Warszawa, NIP 745-178-16-87, REGON 142233932 
e-mail: [email protected], www.fashlo.pl.

3. Adres biura sprzedaży i właściwy do odstąpienia od umowy FASHLO ul. Arbuzowa 31 lok. 4, 02-747 Warszawa.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. O sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zostanie poinformowany przez WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje się dostarczenia Towaru bez wad.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FASHLO o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby odstąpić od umowy, możecie Państwo zalogować się na swoje konto, wejść w historie zamówień i tam w szczegółach zamówienia zaznaczyć chęć zwrotu produktu/ów. Po poprawnym zaznaczeniu zwrotu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zgłoszonego zwrotu oraz numerem zwrotu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą. Mogą Państwo także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu Sklepu Internetowego FASLO, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w jednej z możliwych form: pocztą lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

POBIERZ


2. REGULAMIN KOMISANTA SKLEPU FASHLO

Komisant, prowadzi działalność komisową poprzez Sklep internetowy FASHLO działający pod adresem www.fashlo.pl, polegającą na sprzedaży towarów będących własnością osób trzecich za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.fashlo.pl. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

MISS LEMONADE
Karol Samsel 
ul. Arbuzowa 31 lok. 2, 
02-747 Warszawa 
NIP 745-178-16-87 
REGON 142233932 
e-mail: [email protected]

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

1. Komisant – MISS LEMONADE, Karol Samsel, ul. Arbuzowa 31 lok. 2, 02-747 Warszawa, NIP 745-178-16-87, REGON 142233932, e-mail: [email protected], w dalszej części regulaminu nazywany również „FASHLO”

2. Komitent – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która powierza do sprzedaży Towary Komisantowi

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kc.

4. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy będący własnością Komisanta o nazwie własnej FASHLO dostępny pod adresem www.fashlo.pl, za pośrednictwem którego Komitent może oddać w komis Towary Komisantowi.

5. Strony - Komisant i Komitent.

6. Towary – rzeczy ruchome, oddawane w komis przez przez Komitenta Komisantowi, a następnie prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży z Konsumentem.

7. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Komisant prowadzi działalność komisową poprzez Sklep Internetowy. Komitenci powierzają, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży Towarów na rachunek Komitenta, lecz we własnym imieniu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Komitentem a Komisantem umów komisu Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania ze Sklepu Internetowego FASHLO, dostępnego pod adresem internetowym www.fashlo.pl.

3. Towary, które mogą zostać wprowadzone do oferty Sklepu Internetowego FASHLO muszą spełniać łącznie następujące warunki: a) muszą być autentyczne (oryginalne), b) marka towaru musi znajdować się na liście marek wskazanych w formularzu, c) ich stan nie może być gorszy niż dobry, a ewentualne ślady użytkowania nie mogą być znaczne, d) muszą być wyprane/wyczyszczone, e) posiadać wszystkie metki wewnętrzne oraz logowania f) być bez plam, przebarwień, nieuszkodzone i kompletne, h) okulary muszą być w oryginalnym etui i) kostiumy kąpielowe oraz bielizna muszą być nowe i posiadać fabrycznie przyczepione metki.

4. Komisant zastrzega sobie prawo do: a) wprowadzania do oferty Sklepu Internetowego tylko wybranych marek, rodzajów towarów oraz produktów, wybranych podczas weryfikacji, b) weryfikacji stanu towaru w kontekście jego eksploatacji, c) weryfikacji autentyczności towaru, d) weryfikacji Towarów w kontekście wad prawnych i oryginalności towaru, e) weryfikacji ceny towaru.

5. Komisant pobiera prowizję od sprzedaży wprowadzonych do oferty Towarów, a prowizja określona jest procentowo i uzależniona jest od ceny poszczególnych Towarów. Prowizja wynosi 60% ceny sprzedaży.

II. Składanie ofert

1. Procedura związana z wprowadzeniem towarów do oferty Sklepu Internetowego zostaje zainicjowana wyłącznie przez Komitenta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.fashlo.pl.

2. Warunkiem skutecznego wprowadzenia towarów, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Komitenta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

3. Komitent poprzez wysłanie formularza potwierdza, że jest właścicielem Towaru.

4. Komitent zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagana pola zgodnie z prawdą, w tym wprowadzić, co najmniej jeden Towar określając jego nazwę, markę oraz proponowaną cenę sprzedaży. Formularz automatycznie wylicza cenę, jaką uzyska Komitent ze sprzedaży danego towaru, potrącając prowizję pobieraną przez FASHLO.

5. Po wypełnianiu formularza Komitent może opłacić usługę odbioru towarów przez firmę kurierską współpracującą z Komisantem – DHL . Formularz nieopłacony nie wywiera żadnych skutków prawnych. Rozliczenia transakcji za usługę kurierską są przeprowadzane za pośrednictwem  tpay, PayPro S.A. (przelewy 24).

6. Komitent ma możliwość wysyłki towarów na własny koszt w dowolny wybrany przez siebie sposób lub dostarczyć towary osobiście do siedzimy Komisanta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

7. Wysłanie opłaconego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy komisu a jedynie stanowi złożenie oferty w formie elektronicznej przez Klienta w rozumieniu art. 66¹ §1 Kodeksu cywilnego i wiąże Komitenta przez okres 7 (siedem) dni od chwili wysłania formularza.

8. Komitent po wypełnieniu formularza, wybiera dogodny termin odbioru przesyłki, a następnie po opłaceniu przesyłki kurierskiej drukuje wygenerowane listy przewozowe. Listy przekazuje wraz z paczką kurierowi. Komitent ma obowiązek zachować potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przez kuriera odbierającego od niego paczkę.

III. Weryfikacja towaru

1. Po otrzymaniu produktów od Komitenta, Komisant - Sklep Internetowy FASHLO dokonuje czynności weryfikacyjnych dotyczących poszczególnych Towarów, ich oryginalności, stanu prawnego i fizycznego oraz zgodności z formularzem zgłoszeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. I.4 i I.5 regulaminu.

2. Nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Towarów i przeprowadzeniu weryfikacji Komisant informuje Komitenta o warunkach i szczegółach dotyczących poszczególnych towarów wskazując jednocześnie istotne warunki zawarcia umowy komisu, to jest: a) które z otrzymanych Towarów FASHLO chce wprowadzić do oferty, b) cenę poszczególnych Towarów, za jaką FASHLO chce wprowadzić te towary do oferty, c) stan poszczególnych Towarów ustalony przez FASHLO jaki zostanie przypisany wprowadzanemu do oferty produktowi, d) kwotę do wypłaty Komitentowi w przypadku sprzedania danego Towaru.

3. Komitent zobowiązany jest potwierdzić istotne warunki umowy, o których mowa powyżej w terminie 3 dni od daty ich otrzymania, poprzez zaakceptowanie propozycji Komisanta.

4. Komisant ma prawo zwrócić poszczególne Towary Komitentowi bez podania przyczyn na swój koszt w terminie 10 dni od daty otrzymania towarów.

5. Komisant - Sklep Internetowy FASHLO ma prawo zwrócić Komitentowi towar na jego koszt w przypadku, gdy: a) Towar nie zgadza się z treścią formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Komitenta, b) stan Towaru różni się od deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, a Komitent nie godzi się na wprowadzenie tego towaru do oferty Sklepu za niższą cenę, c) zachodzi podejrzenie, że Towar nie jest oryginalny, d) Towar posiada wady niedające się usunąć, e) Komitent nie potwierdzi istotnych warunków umowy komisu, w terminie 7 dni od daty ich przesłania. f) Towary nie spełniają wymagań wskazanych w postanowieniu I pkt.4 i postanowieniu III pkt. 3.

6. Jeśli w przesłanej paczce Komisant zweryfikuje Towar niezgodny z oryginałem, Komisant zastrzega sobie prawo do odrzucenia całej paczki bez dalszego etapu weryfikacji. W przypadku takim przesłane produkty zwracane są koszt Komitenta. Produkty niezaakceptowane przez Sklep FASHLO zostają zwrócone do właściciela w ciągu 3 dni roboczych od dnia w którym Komisant negatywnie zweryfikował Towar lub postanowił o odrzuceniu paczki na adres z jakiego przesyłka została nadana.

7. Jeżeli w przesłanej paczce Komisant stwierdzi Towary, które uległy uszkodzeniu w wyniku niestarannego i nieprawidłowego przygotowania Towarów do przesyłki przez Komitenta (np. Luźno zapakowane buty, okulary bez etui), Komisant sfotografuje stan paczki oraz stwierdzone uszkodzenia, a następnie w zależności od okoliczności podejmie działania określone w pkt. III.2 albo III.5 Regulaminu.

8. Jeśli po odebraniu Towaru Komitent stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub w przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu FASHLO, Komitent ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki w formie elektronicznej na adres [email protected].

IV. Zawarcie i wykonanie umowy

1. Po ustaleniu warunków umowy określonych przez Komisanta zgodnie z pkt. III.2. i zmianie statusu produktu na zaakceptowany umowa komisu zostaje zawarta na minimalny okres 14 dni.

2. Komisant wykona zdjęcia wszystkich zaakceptowanych towarów i umieści je na stronie sklepu. Autorskie prawa majątkowe do zdjęć przedmiotów umieszczanych na stronie internetowej pod adresem www.fashlo.pl są własnością FASHLO. Wszelkie ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę wymaga zgody FASHLO w formie pisemnej lub dokumentowej. FASHLO jest uprawniony do wynagrodzenia za wykorzystywanie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.fashlo.pl przez jakiekolwiek osoby w jakimkolwiek celu w wysokości 50 zł netto + VAT za jedno zdjęcie.

3. Jeżeli Towar zostanie sprzedany, Komisant po 15 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki przez Kupującego Towar wypłaca uzgodnioną wcześnie kwotę na rachunek bankowy Komitenta wskazany przez niego w zakładce MOJE DANE. W dniu przelewu Komisant informuje Komitenta o dokonaniu przelewu na jego konto. W przypadku gdy ostatni dzień terminu wypłaty kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy przelew wykonywany jest w pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanych powyżej dniach.

4. Jeżeli Towar został sprzedany, a następnie Kupujący odstąpił od zawartej umowy sprzedaży, Towar zwrócony przez Kupującego będzie ponownie oferowany przez Komisanta w Sklepie Internetowym FASHLO , począwszy od dnia zwrócenia Towaru Komisantowi przez Kupującego.

5. Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany w okresie trwania umowy określonym w pkt. IV.1, Komisant przesyła niesprzedane Towary Komitentowi na ustalony wcześniej adres. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym mają zastosowanie pkt. V.3-6 Regulaminu.

V. Rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron umowy ma prawo jej rozwiązania. Wypowiedzenie może być złożone przez każdą ze stron w formie pisemnej lub elektronicznej przy czym Komisant oświadczenie o wypowiedzeniu składa na adresy email wskazany w zakładce MOJE DANE, zaś Komitent na adres [email protected]. Wypowiedzenie Komitenta może dotyczyć wszystkich Towarów danego Komitenta jak i poszczególnych Towarów, z tym, że z treści wypowiedzenia musi jednoznacznie wynikać, o jakie Towary chodzi. W przeciwnym wypadku domniemywa się, ze Komitent wypowiada umowę w odniesieniu do wszystkich swoich Towarów znajdujących się w ofercie Komisanta na dzień doręczenia wypowiedzenia. Komitent może wypowiedzieć umowę również poprzez wybrane w sklepie Internetowym FASHLO przycisku „Poproś o zwrot ”, który znajduje się w zakładce Moje Produkty – Aktywne. Z chwilą wybrania przycisku „Poproś o zwrot” rozpoczyna biec termin wypowiedzenia.

2. Zgodnie z pkt. IV.1. umowa nie może zostać wypowiedziana w pierwszych 14 dniach począwszy od dnia w którym strony wspólnie ustaliły warunki umowy a status produktu został zmieniony na zaakceptowany.

3. Umowa komisu nie może zostać wypowiedziana przez Komitenta w odniesieniu do danego Towaru, jeżeli dany towar ma status „Sprzedane” w Sklepie Internetowym FASHLO.

4. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Komisant - Sklep Internetowy FASHLO przesyła niesprzedane towary Komitentowi, w terminie 7 (siedmiu) dni, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, chyba, że Komitent poinformuje o zmianie adresu z jednoczesnym wskazaniem dostarczenia towaru pod tenże adres. Informacja o zmianie adresu musi być przesłana najpóźniej do końca okresu wypowiedzenia w formie elektronicznej na adres [email protected]. pod rygorem przesłania Towarów na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Sklep Internetowy FASHLO zobowiązuje się wydać Komitentowi Towar lub Towary, które były przedmiotem wypowiedzenia umowy w stanie niepogorszonym, poprzez wysłanie Towaru lub Towarów na adres Komitenta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Produkty odsyłane są na koszt Komitenta.

6. Jeśli po odebraniu Towaru Klient stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub w przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu FASHLO, Komitent ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki w formie elektronicznej na adres [email protected].

7. Po odebraniu Towaru Komitent zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Komisant zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego www.fashlo.pl

4. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r.

Product added to wishlist